devo invisible man top banner

Gebruiksvoorwaarden van de Website

Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze Website.
De toegang tot en het gebruik van deze Website worden enkel toegestaan indien u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de Website onmiddellijk te verlaten.

De auteursrechten op de inhoud van deze Website zijn eigendom van Devomat Industries NV.

U heeft het recht om de inhoud van deze Website te bekijken, te downloaden en te reproduceren, doch enkel voor doeleinden van interne informatie en op voorwaarde dat:

  1. alle mededelingen en waarschuwingen in het originele materiaal, behouden blijven;
  2. de afbeeldingen enkel worden gebruikt met behoud van de tekst die bij de afbeeldingen hoort;
  3. de gegevens op geen enkele wijze worden gewijzigd, en dat
  4. de volgende auteursrechtclausule wordt vermeld:

© 1985-2010 Devomat Industries. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens op deze Website mogen voor geen enkel openbaar of commercieel doel worden gebruikt en mogen niet worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Devomat Industries NV.

Devomat Industries kan op elk tijdstip een van de voornoemde rechten herroepen of wijzigen.

Denk eraan dat alle producten, processen of technologieën die in de inhoud van deze Website worden beschreven beschermd kunnen zijn door andere intellectuele eigendomsrechten die voorbehouden zijn aan Devomat Industries en die hierbij niet in licentie worden gegeven.

Deze Website is bestemd voor Belgische gebruikers en bevat gegevens die, naar ons beste weten, voldoen aan de Belgische wetgeving terzake. Devomat Industries garandeert niet dat deze Website in andere landen of jurisdicties wettig of aanvaardbaar is.

Woodboy, Stoneboy, Tapiboy, Devo, Deva, DevoVac, Woodmaster, Sideboy, Mister Floor Rental, Mister Floor Service, Mister Floor Parquet, het Mister Floor-logo en de meeste andere merknamen in de Website zijn internationale al dan niet geregistreerde merken van Devomat Industries. Merken van derden worden zoveel als mogelijk geïdentificeerd als de merken van hun respectievelijke eigenaars en Devomat Industries erkent al hun rechten daarop.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U MEEGEDEELD 'ZOALS ZE IS' EN IS ENKEL BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN INTERNE INFORMATIE, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INFORMATIE ACCURAAT OF VOLLEDIG IS, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE WAARBORGEN OF VERKLARINGEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MISSCHIEN NIET OP U TOEPASSING IS.

Deze informatie kan onnauwkeurigheden, of tikfouten bevatten en kan worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder voorafgaande verwittiging. Devomat Industries kan op elk tijdstip de producten en/of programma's beschreven in deze informatie verbeteren en/of veranderen.

Bovendien verklaart of garandeert Devomat Industries niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze Website. Devomat Industries voorziet deze links naar andere sites enkel om het u gemakkelijk te maken en het vermelden van links impliceert niet dat Devomat Industries deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

DEVOMAT INDUSTRIES IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE TYPES VAN SCHADE, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF EEN ANDERE WEBSITE DIE DOOR EEN LINK MET DEZE WEBSITE IS VERBONDEN, DAARIN SPECIFIEK MAAR NIET UITSLUITEND INBEGREPEN HET VERLIES VAN BUSINESS, GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, DE ONDERBREKING VAN DE BUSINESS, BESCHADIGING VAN DE REPUTATIE, OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL OF BUSINESSMOGELIJKHEDEN, ZELFS AL WERD DEVOMAT INDUSTRIES EXPLICIET INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

Informatie toesturen aan Devomat Industries: Lees a.u.b. onze Privacy Richtlijnen wat betreft informatie in het algemeen. Devomat Industries WENST GEEN confidentiële gegevens of eigendomsinformatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via haar Website. Alle informatie die Devomat Industries via haar Website van u ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens, zoals beschreven in de Devomat Industries Privacy Richtlijnen, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie naar Devomat Industries via deze Website of via een andere elektronische weg, geeft u Devomat Industries de onbeperkte, onherroepelijke toestemming om deze informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te verspreiden. Devomat Industries kan voor gelijk welk doel zonder enige vergoeding gebruik maken van de informatie, met inbegrip van ideeën, knowhow of technieken die in deze informatie vervat zitten.

Deze Website kan nog andere kennisgevingen omtrent eigendomsrechten of gebruiksvoorwaarden bevatten die eveneens dienen te worden nageleefd omdat ze van toepassing zijn op de specifieke delen van de Website waarvoor ze werden geschreven. Bijkomende Voorwaarden zullen van toepassing zijn op handelstransacties. De inhoud van deze Website heeft niet de bedoeling om een bestaande overeenkomst die van kracht is tussen Devomat Industries en een bezoeker van deze Website, te wijzigen of aan te passen.

Het gebruik van en de toegang tot deze Website zijn onderworpen aan en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en Devomat Industries en de gebruiker zullen zich onderwerpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven.

Devomat Industries N.V
Florent Geversstraat 31
2650 Edegem - België